Zakres usług:

KSIĘGOWOŚĆ:

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • roczne rozliczenie Właścicieli
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych

 

Księgi Handlowe

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie:
*Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
*Tworzenia polityki rachunkowości
*Opracowania zakładowego planu kont
*Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych
*Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji
*Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
*Sporządzania sprawozdań finansowych
*Okresowych sprawozdań dla GUS i NBP

Ryczałt

W ramach prowadzenia ewidencji ryczałtowej gwarantujemy:

 • rejestracja ewidencji sprzedaży zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie zeznań rocznych PIT
 • przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

Kadry i Płace

W ramach prowadzenia usług kadrowo-płacowych oferuję:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie i rozliczanie umów zleceń oraz umów o dzieło
 • Rozliczania ZUS, US,
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego i rocznych informacji pracowniczych
 • Usługi w zakresie BHP oraz badań lekarskich wraz z pilnowaniem ich terminowości
 • Reprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy

 

 

WSPÓŁPRACA